Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume / Prenume Fetecău Cătălin
Adresă 47 Domnească, 800008, Galaţi, România
E-mail catalin.fetecau@ugal.ro
Mobil 40-744 276 267
Data naşterii 15.06.1959

Experienţa managerială

Perioada Septembrie 2014 – Martie 2016
Funcţia sau postul ocupat Decan (decizia UDJG nr. 1901/29.09.2014)
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Perioada Aprilie 2008 – Septembrie 2014
Funcţia sau postul ocupat Decan (decizia UDJG nr. 312/29.02.2008/ decizia nr. 696/06.04.2012)
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Mecanică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Perioada Ianuarie 2000 – Februarie 2008
Funcţia sau postul ocupat Director
Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Experienţa profesională

Perioada Februarie 2002 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor doctor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi activităţi de proiect şi laborator pentru disciplinele: Prelucrarea materialelor plastice, Proiectarea sculelor aşchietoare, Proiectare asistată în plasturgie.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria Fabricației, 47 Domnească, 800008, Galați, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada Septembrie 1999 – Februarie 2002
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar doctor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi activităţi de proiect şi laborator pentru disciplinele: Prelucrarea materialelor plastice, Tehnologii moderne de ambalare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, 47 Domnească, 800008, Galați, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada Februarie 1992 – Septembrie 1999
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări doctor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi activităţi de proiect şi laborator pentru disciplinele: Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, Tehnologia presării la rece, Tehnologii de mecanică fină.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, 47 Domnească, 800008, Galați, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada Octombrie 1987 – Februarie 1992
Funcţia sau postul ocupat Asistent
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de laborator și seminar la disciplinele: Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, Tehnologia presarii la rece.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Domnească nr. 47, 800008, Galați, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada August 1984 – Octombrie 1987
Funcţia sau postul ocupat Inginer – Șef atelier prelucrări mecanice
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților specifice unui atelier de prelucrări mecanice cu 85 de angajați
Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Utilaje Grele pentru Construcţii Galați – IUGCG, Şoseaua Smîrdan nr. 2, Galaţi, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare tehnologii de prelucrare prin aşchiere, coordonare activităţi fabricație

Educaţie şi formare

Perioada Martie 1992 – Noiembrie 1997
Calificarea / diploma obţinută Doctor în inginerie industrială/ Diploma de Doctor, Seria P, Nr. 0006654, emisă în baza Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 5653 din 22.12.1997

Titlul tezei: Sinteza unor procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe. Conducător de doctorat: Prof. dr. ing. Nicolae Oancea

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Perioada Septembrie 1979 – Iunie 1984
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer în profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, C-3226, Nr. 336/24.06.1985, emisă de Universitatea din Galaţi, Facultatea de Mecanică. Foaie matricolă C13, vol. 84 nr. 5600.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) (Autoevaluare) Engleza (B1), Franceza (B2)
Conducător de doctorat Domeniul Inginerie industrială conform OM nr. 5658/12.12.2005
Număr doctoranzi în stagiu/număr doctori Un doctorand cu bursă; unul fără bursă /2
Domenii de cercetare Prelucrarea și caracterizarea materialelor polimerice, Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice, Aşchierea metalelor, Perfecţionarea constructiv- funcţională a sculelor aşchietoare, Teoria generării suprafeţelor prin înfăşurare, Biomecanică.
Competenţe şi aptitudini sociale Spirit de echipă, abilităţi în comunicare şi de negociere, spirit creativ, capacitate de relaţionare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership, spirit organizațional, management de proiect, abilităţi de analiză şi sinteză, abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor. Am participat la înființarea și dezvoltarea Centrului de Excelență în Prelucrarea Polimerilor din cadrul Facultății de Inginerie (Hatărârea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 26025/29.09.2011).
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoaștere foarte bună a sistemelor de operare Windows şi a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ si PowerPoint™). Cunoaștere avansată a programelor: Moldflow, AdvantEdge.
Stagii de cercetare-cooperare internațională 1993 Centre de Mise en Forme des Materiaux (ENSMP) Sophia Antipolis (France)

1998 Universitatea Valladolid Spania – stagiu didactic și de cercetare

2000 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia)

2001 Oficiul de Colaborare Universitara, Madrid (Spania)

2001 Centre de Formation Continue, Le Havre (Franta)

2002 Université de Poitiers (Franţa)

2003 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia)

2007 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia)

2007 ENSAM PARIS (Franţa) – stagiu de cercetare

2010 Universitatea Catolică Din Leuven (Belgia)

2011 Universitatea Tor Vergata Roma (Italia)

Informaţii suplimentare

Gradul îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ. Minim prevăzut 530 / Realizat 3571.328p (673,83%)
Contracte, granturi, propuneri de proiecte Proiecte de cercetare-dezvoltare

–  Director sau responsabil de proiect 12

–  Membru în echipa de cercetare a unui contract internațional 1

–  Membru în echipa de cercetare, pe bază de contract/grant 28

–  Propuneri contracte 10

–  Propuneri FP7 în calitate de lider al unui grup de cercetători de la UDJG 2

Activitate publicistică, ştiinţifică, în foruri academice Cărți și capitole de cărți

– Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute 8

– Capitole publicate în volume colective, sisteme de cercetare funcţionale etc. 9

Lucrări științifice

– Lucrări publicate în reviste cotate ISI 33

– Lucrări publicate în ISI Proceedings 25 (11 la conferințe patronate de Society of Manufacturing Engineers și American Society of Mechanical Engineers)

– Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 68

– Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 64

– Lucrări premiate 31

– Prezentare de postere 33

Brevete de invenţie

– acordate 5 prim autor/ 3 coautor

– 4 Cereri de brevet de invenție

Citări bibliografice

46 lucrări și cărți cu 208 citări, dintre care

în reviste cotate ISI 83, h index WS 6, Sco 7, GS 8

Organizare de conferinţe, simpozioane, seminarii, concursuri Organizare conferinţe – 9

Organizare simpozioane – 6

Organizare workshop-uri – 16

Organizare seminarii – 14

Organizare concursuri profesionale – 13

Organizare evenimente culturale, expoziţii – 18

Organizare programe educaționale pentru elevi – 2

Organizare competiţii sportive – 1

Expert/evaluator Membru CNATDCU, Domeniul Fundamental Științe Inginereşti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 5644/5.09.2012), 2012 până în prezent

Presedinte Comisia de specialitate Inginerie Industriala si Management, Membru al Consiliului General al CANTDCU OM 6.136/21.12.2016, 2017 până în prezent

Evaluator pentru Centrul Naţional de Burse de Studii în Străinătate – Domeniul Inginerie Industrială, 2011

Evaluator AMCSIT – Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica Bucureşti, 2007 – 2010

Evaluator CNCSIS – comisia 2, subcomisia 2f, 2004 – 2007

Evaluator Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor pe Domeniul Ştiințe Inginerești Aplicate, 2006

Expert evaluator ARACIS – 11 misiuni

Membru în comitete, consilii locale Comitetul de Coordonare inițiat de Renault Technologie Roumanie, 2009 – 2011

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic – CLDPSIPT, 2004 – 2015

Referent științific, membru în comisii de doctorat, concurs etc Președinte al comisiei de doctorat – susținerea tezei de doctorat – 62

Membru în comisii de doctorat – analiza și susţinerea tezei de doctorat – 39

Membru în comisii de susținere teze de abilitare – 23

Conducere teze de doctorat – 10 din care 4 finalizate

Membru în comisii de doctorat – sustinere examene, referate, rapoarte – 47

Membru în comisii de concurs cadre didactice – 15 dintre care o participare la o Comisie de concurs la Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Italia)

Membru în comisia de specialiști pentru acordarea titlului de DHC – 17

Conducere lucrări pentru acordarea Gradului didactic I – 8

Membru în comitete științifice, editorial board etc. Comitete ştiinţifice a unor reviste și manifestări științifice – 44

Coordonare publicații – 5

Membru în editorial board – 9

Referent ştiințific pentru 19 reviste și 4 cărți

Apartenența la organizații profesionale Membru în organizații naționale sau internaționale – 9
Premii, medalii și distincții Medalii obținute la Saloanele de inventică

Medalii de aur – 7 medalii la PRO INVENT Cluj Napoca, doua medalii la EUROINVENT Iași, o medalie la UGALINVENT Galați

Medalii de argint – o medalie la EUROINVENT Iași, o medalie la UGALINVENT Galați

Premii și distincții

–  Premiul Municipiului Galaţi în 2001, 2004, 2007

–  Distincţia ”Profesor Bologna” în 2011

–  Diploma de Onoare a Judeţului Galaţi în 2012

–  Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015

–  Insigna de Onoare, Distincţia Supremă a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015