Curriculum Vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume Fetecău Cătălin
Adresă 47 Domnească, 800008, Galaţi, România
Telefon fix

Mobil:

40-336 130 214

40-744 276 267

Fax 40-236 314 463
E-mail catalin.fetecau@ugal.ro
Website catalinfetecau.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii 15.06.2109
Sex Masculin
Experienţa managerială
Perioada Septembrie 2014 – Martie 2016
Funcţia sau postul ocupat Decan (decizia UDJG nr. 1901/29.09.2014)
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Perioada Aprilie 2108 – Septembrie 2014
Funcţia sau postul ocupat Decan (decizia UDJG nr. 312/29.02.2108/ decizia nr. 696/06.04.2012)
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Mecanică, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Perioada Ianuarie 2100 – Februarie 2108
Funcţia sau postul ocupat Director
Numele şi adresa angajatorului Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Experienţa profesională
Perioada Februarie 2102 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor doctor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi activităţi de proiect şi laborator pentru disciplinele: Prelucrarea materialelor plastice, Proiectarea sculelor aşchietoare, Proiectare asistată în plasturgie.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică

Departamentul Ingineria Fabricației, 47 Domnească, 800008, Galați, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada Septembrie 1999 – Februarie 2102
Funcţia sau postul ocupat Coferenţiar doctor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi activităţi de proiect şi laborator pentru disciplinele: Prelucrarea materialelor plastice, Tehnologii moderne de ambalare.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică

Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, 47 Domnească, 800008, Galați, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada Februarie 1992 – Septembrie 1999
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări doctor inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi activităţi de proiect şi laborator pentru disciplinele: Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, Tehnologia presării la rece, Tehnologii de mecanică fină.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică

Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, 47 Domnească, 800008, Galați, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada Octombrie 1987 – Februarie 1992
Funcţia sau postul ocupat Asistent
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de laborator și seminar la disciplinele: Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor, Tehnologia presarii la rece.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică

Catedra Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Domnească nr. 47, 800008, Galați, România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și de cercetare
Perioada August 1984 – Octombrie 1987
Funcţia sau postul ocupat Inginer – Șef atelier prelucrări mecanice
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților specifice unui atelier de prelucrări mecanice cu 85 de angajați
Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Utilaje Grele pentru Construcţii Galați – IUGCG, Şoseaua Smîrdan nr. 2, Galaţi, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare tehnologii de prelucrare prin aşchiere, coordonare activităţi fabricație
Educaţie şi formare
Perioada Martie 1992 – Noiembrie 1997
Calificarea / diploma obţinută Doctor în inginerie industrială/ DIPLOMA DE DOCTOR Seria P, Nr. 0006654, emisă în baza Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 5653 din 22.12.1997

Titlul tezei: Sinteza unor procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe

Coonducator de doctorat: Prof. dr. ing. Nicolae Oancea

Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale dobândite Teoria aşchierii, Generarea suprafeţelor, Scule aşchietoare/ Imaginarea unor noi procedee de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe, Optimizarea geometriei părţii aşchietoare a burghielor elicoidale, Proiectarea unor dispozitive de ascuţire a burghielor elicoidale cu tăişuri curbe, Modalităţi de investigare a creşterii durabilităţii burghielor elicoidale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Perioada Septembrie 1979 – Iunie 1984
Calificarea / diploma obţinută Inginer/ DIPLOMA DE INGINER în profilul Mecanic, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, C-3226, Nr. 336/24.06.1985, emisă de Universitatea din Galaţi, Facultatea de Mecanică. Foaie matricolă C13, vol. 84 nr. 5600.
Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale dobândite Tehnologia construcţiilor de maşini, Proiectarea sculelor aşchietoare, Proiectarea dispozitivelor, Tehnologia presării la rece, Bazele aşchierii şi generării suprafeţelor/ Proiectare de tehnologii de fabricaţie specifice Construcţiilor de maşini, Proiectare de maşini, utilaje şi scule.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ furnizorului de formare Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleza B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent
Franceza B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
 
Conducător de doctorat Domeniul Inginerie industrială conform OM nr. 5658/12.12.2105
Număr doctoranzi în stagiu/număr doctori Un doctorand cu bursă; unul fără bursă /3
Domenii de cercetare Prelucrarea și caracterizarea materialelor polimerice, Modelarea şi simularea proceselor de prelucrare a materialelor polimerice, Aşchierea metalelor, Perfecţionarea constructiv-funcţională a sculelor aşchietoare, Teoria generării suprafeţelor prin înfăşurare, Biomecanică.
 
Competenţe şi aptitudini sociale Spirit de echipă, abilităţi în comunicare şi de negociere, spirit creativ, capacitate de relaţionare.
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership, spirit organizațional, management de proiect, abilităţi de analiză şi sinteză, abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor.

Am participat la înființarea și dezvoltarea Centrului de Excelență în Prelucrarea Polimerilor din cadrul Facultății de Inginerie (Hatărârea Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 26025/29.09.2011).

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoaștere foarte bună a sistemelor de operare Windows şi a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ si PowerPoint™).

Cunoaștere avansată a programelor: Moldflow, AdvantEdge.

 
Stagii de cercetare-cooperare internațională Stagii și cooperări internaționale – 11

1993 Centre de Mise en Forme des Materiaux (ENSMP) Sophia Antipolis (France) – stagiu didactic și de documentare (1 lună).

1998 Universitatea Valladolid Spania – stagiu didactic și de cercetare (2 luni).

2100 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia) – stagiu didactic și de documentare

(1 săptămână).

2101 Oficiul de Colaborare Universitara, Madrid (Spania) – stagiu de documentare

(1 săptămână).

2101 Centre de Formation Continue, Le Havre (Franta) – stagiu de documentare

(1 săptămână).

2102 Université de Poitiers (Franţa) – stagiu de documentare (1 lună).

2103 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia) – stagiu de documentare (1 săptămână).

2107 Universitatea Nova Lisabona (Portugalia) – stagiu de cercetare (2 saptămâni).

2107 ENSAM PARIS (Franţa) – stagiu de cercetare (2 saptămâni).

2010 Universitatea Catolică Din Leuven (Belgia) – stagiu de cercetare (3 saptămâni).

2011 Universitatea Tor Vergata Roma (Italia) – stagiu de cercetare (2 saptămâni).

Informaţii suplimentare
Gradul îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU Domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

Minim prevăzut 430 / Realizat 2182,3 (507,51%)

 
Contracte, granturi, propuneri de proiecte Proiecte de cercetare-dezvoltare

Director sau responsabil de proiect 11

Membru în echipa de cercetare a unui contract internațional 1

Membru în echipa de cercetare, pe bază de contract/grant 25

Propuneri contracte 9

Propuneri FP7 în calitate de lider al unui grup de cercetători de la UDJG 2

 
Activitate publicistică, ştiinţifică, în foruri academice

 

Cărți și capitole de cărți

Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute 14

Capitole publicate în volume colective, sisteme de cercetare funcţionale etc. 9

Lucrări științifice

Lucrări publicate în reviste cotate ISI  30

Lucrări publicate în ISI Proceedings 21 (11 la conferințe patronate de Society of Manufacturing Engineers și American Society of Mechanical Engineers)

Articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională 6

Articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale 62

Lucrări premiate 24

Prezentare de postere 27

Brevete de invenţie

acordate 4 prim autor/ 4 coautor

 4 Cereri de brevet de invenție

Citări bibliografice

40 lucrări și cărți cu 128 citări, dintre care în reviste cotate ISI 73

 
Organizare de conferinţe, simpozioane, seminarii, concursuri Organizare conferinţe  7

Organizare simpozioane  – 2

Organizare workshop-uri 14

Organizare seminarii 12

Organizare concursuri profesionale  8

Organizare evenimente culturale, expoziţii  7

Organizare conpetiţii sportive 1

 
Expert/evaluator Președinte al Comisiei de specialitate Inginerie Industrială şi Management, Membru al Consiliului General al CANTDCU (OM 6.136/21.12.2016), 2017- până în prezent

Membru CNATDCU, Domeniul Fundamental Științe Inginereşti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 4106/10.06.2016), 2016 până în prezent

Membru CNATDCU, Domeniul Fundamental Științe Inginereşti, Comisia de specialitate Inginerie Industrială și Management (OM 5644/5.09.2012), 2012 până în 2016

Evaluator pentru Centrul Naţional de Burse de Studii în Străinătate – Domeniul Inginerie Industrială, 2011

Evaluator AMCSIT – Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica Bucureşti, 2107 – 2010

Evaluator CNCSIS – comisia 2, subcomisia 2f, 2104 – 2107

Evaluator Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor pe Domeniul Ştiințe Inginerești Aplicate, 2106

Expert evaluator ARACIS – 9 misiuni

 
Membru în comitete, consilii locale Comitetul de Coordonare inițiat de Renault Technologie Roumanie, 2109 2011

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Învățământul Profesional și Tehnic – CLDPSIPT, 2104 2015

 
Referent științific, membru în comisii de doctorat, concurs etc. Președinte al comisiei de doctorat – susținerea tezei de doctorat 59

Membru în comisii de doctorat – analiza și susţinerea tezei de doctorat 38

Membru în comisii de susținere teze de abilitare  10

Conducere teze de doctorat – 5 din care 3 finalizate

Membru în comisii de doctorat – sustinere examene, referate, rapoarte 47

Membru în comisii de concurs cadre didactice – 20 dintre care o participare la o Comisie de concurs la Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Italia)

Membru în comisia de specialiști pentru acordarea titlului de DHC 18

Conducere lucrări pentru acordarea Gradului didactic I 8

 
Membru în comitete științifice, editorial board etc. Comitete ştiinţifice a unor reviste și manifestări științifice  56

Coordonare publicații 5

Membru în editorial board  10

Referent ştiințific pentru 20 reviste și 4 cărți

 
Apartenența la organizații profesionale Membru în organizații naționale sau internaționale  10

Membru The American Society of Mechanical Engineers, 21.10.2015- ASME Membership number 101162030
Membru asociat al Academiei de Științe Tehnice din România din 17 iunie 2016

 
Premii, medalii și distincții Medalii obținute la Saloanele de inventică

Medalii de aur – 7 medalii la PRO INVENT Cluj Napoca, o medalie la EUROINVENT Iași, o medalie la UGALINVENT Galați

Medalii de argint o medalie la EUROINVENT Iași, o medalie la UGALINVENT Galați

Premii și distincții

– Premiul Municipiului Galaţi în 2101, 2104, 2107

– Distincţia ”Profesor Bologna” în 2011

– Diploma de Onoare a Judeţului Galaţi în 2012

– Medalia de Aur a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015

– Insigna de Onoare, Distincţia Supremă a Universităţii Tehnice a Moldovei în 2015