Direcții şi măsuri specifice

Pentru atingerea obiectivelor strategice, pe baza consultărilor cu colegi din mediul academic implicati in activitatea de cercetare, am identificat 9 direcţii principalele de acţiune.

 1. Cercetarea ştiinţifică

Dezvoltarea unor unități de cercetare performante

 • Identificarea şi actualizarea domeniilor de cercetare prioritare/strategice, în concordanță cu Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare 2014-2020 şi prioritățile internaționale;
 • Reorganizarea unităţilor de cercetare/excelență existente prin concentrarea resurselor şi prioritizarea alocării lor, încurajarea parteneriatelor și a abordărilor multidisciplinare şi acreditarea lor la nivel instituţional/național/internațional;
 • Evaluarea impactului fundamental și aplicativ al cercetărilor posibil a fi realizate pentru a facilita inovarea integrală;
 • Susținerea și asigurarea suportului instituțional pentru participarea la programe de finanțare Orizont 2020, PNCD III, POR, POC şi/sau alte instrumente de finanţare, inclusiv în parteneriat cu mediul economic, în vederea dezvoltării infrastructurii şi creșterii vizibilității rezultatelor cercetărilor;
 • Susţinerea instituţională pentru participarea Platformei ReForm-UDJG la inițiative complementare cu Orizont 2020, cum ar fi:
  • Inițiativele de programe în comun JPI (HDHL – O dietă sănătoasă pentru o viață sănătoasă; JPI Cultural Heritage – Patrimoniul cultural și schimbările globale: o nouă provocare pentru Europa; Urban Europe – Urbanismul european);
  • Platformele Tehnologice definite de Uniunea Europeană (EuMat, Food, IME, NanoMedicine, MANUFUTURE).

Direcționarea activităţilor de cercetare, dezvoltare și inovare în acord cu nevoile societății

Abordarea unor teme legate de provocările globale, de importanţă regională, națională și internațională. Pot fi menţionate acţiuni, cum ar fi:

 • Asistenţă tehnică, consultanţă, expertiză, furnizare de servicii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice persoanelor fizice şi/sau juridice interesate. Elaborarea de studii de perspectivă, prognoză, note de fundamentare, teme de proiectare, studii de fezabilitate, analize şi documentaţii în domeniile de competenţă ale Platformei ReForm-UDJG;
 • Activităţi privind standardizarea, măsurarea, încercarea şi certificarea calităţii produselor destinate omologării şi (micro) producţiei sau transferului tehnologic;
 • Angajarea şi desfăşurarea de activităţi de cooperare tehnică şi ştiinţifică internă şi internaţională în domeniile de activitate ale Platformei ReForm-UDJG;.
 • Elaborarea de produse informatice pentru comunicaţii şi baze de date în domeniile de competenţă;
 • Activităţi de microproducţie şi servicii în domeniul de activitate;
 • Elaborarea de proceduri, norme de calitate şi control pentru desfăşurarea activităţilor cu caracter tehnic şi economic;
 • Elaborarea şi aplicarea de programe de management al calităţii pe direcţii de activitate;
 • Reprezentare în organizaţiile şi consiliile de specialitate interne şi internaţionale;
 • Elaborarea de programe şi strategii de cercetare-dezvoltare ale universității şi participarea la elaborarea strategiei naționale în domeniul cercetării şi dezvoltării;
 • Activităţi de evaluare a calităţii cercetării ştiinţifice sau a rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice;
 • Acreditarea RENAR a unor laboratoare din cadrul platformei in acord cu standardul SR EN ISO/IEC 17025:2018;
 • Realizarea, promovarea şi valorificarea unor creații cultural-artistice;
 • Certificarea Platformei ReForm-UDJG ISO 9001:2015.

Susţinerea specializărilor inteligente

Concentrarea resurselor existente şi direcţionarea investiţiilor în echipamente destinate cercetării şi inovării în domenii cu relevanţă economică şi cu potenţial demonstrat, prin parteneriate și rezultate relevante, cu vizibilitate și aplicabilitate.

 • Susţinerea, inclusiv financiară, pentru:
  • Înființarea unui Centru de Excelență în Dietetică și Nutriție, ca urmare a colaborării între unităţile de cercetare/excelenta din Facultatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Științe și Mediu și Facultatea de Educaţie Fizică și Sport;
  • Înfiinţarea unui Laborator de nano şi bio-senzori, ca urmare a colaborării între Facultatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Științe și Mediu și Facultatea de Inginerie;
  • Dezvoltarea Centrului de cercetare şi consultanţă agronomică şi mediu LUNCA din cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, creat în parteneriat cu mediul privat;
  • Dezvoltarea Centrului de Kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport.
  • Înfiinţarea unui Centru de Cercetare interdisciplinar dedicat “Dunării de Jos” care va include activități de documentare artistică, antropologică, ambientală şi tehnică.
  • Înființarea unui Institut de cercetare pluridisciplinar care sa înglobeze Platforma ReForm UDJG.
 • Dinamizarea colaborării științifice în domeniul nanotehnologiilor și a materialelor avansate între unităţile de cercetare/excelenta din Facultățile de Inginerie, Medicină și Farmacie, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică și Știinţe și Mediu.

Dezvoltarea resursei umane implicate în cercetare

 • Realizarea de colaborări pentru dezvoltarea/consolidarea şcoliilor doctorale din IOSUD UDJG, ca important creator și dezvoltator de cercetare știinţifică, prin:
  • Corelarea temelor de doctorat cu direcțiile de cercetare existente la nivel internațional;
  • Stimularea doctoratelor în parteneriat internațional (cotutelă) sau cu mediul economic;
  • Dezvoltarea școlilor doctorale în jurul unor poli de cercetare interdisciplinară de excelență;
  • Susținerea financiară, din veniturile proprii ale UDJG, a unor stagii de scurtă durată în instituții din străinătate cu care UDJG are sau va iniția acorduri de cooperare bilaterală;
 • Încurajarea formării de colective interdisciplinare care să beneficieze de experiența cercetătorilor cu rezultate în activitatea de cercetare;
 • Organizarea Serviciului Management Cercetare a Platformei ReForm-UDJG în vederea asigurării de consultanță tehnică și financiară, atât pe perioada elaborării aplicaţiei pentru finanțare, cât și pe parcursul derulării proiectelor care au obținut finanțare;
 • Angajarea de personal dedicat cercetării (cercetători științifici și personal tehnic de cercetare) în cadrul unităţilor de cercetare/excelenţă din cadrul Platformei ReForm-UDJG.

Crearea unui mediu stimulativ pentru cercetarea fundamentală și aplicativă

 • Elaborarea de proceduri pentru evaluarea activității de cercetare științifică pe domenii de cercetare, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, şi recompensarea cercetătorilor şi cadrelor didactice cu performanțe științifice deosebite;
 • Stimularea tinerilor cercetători prin crearea unei competiții interne de granturi, pe domenii știinţifice prioritare stabilite prin Programul Orizont 2020;
 • Creşterea rolului studenților masteranzi în activitatea de cercetare şi atragerea studenţilor spre cariera de cercetare, prin organizarea de concursuri cu premii pentru proiecte care dezvoltă soluţii inovatoare;
 • Stimularea şi susţinerea abilitării cadrelor didactice, în vederea consolidării corpului de conducători științifici de doctorat ai UDJG și creșterea calității actului de coordonare științifică.

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

 • Stimularea excelenței instituționale în cercetarea avansată de frontieră, prin alocarea de granturi interne din veniturile proprii ale UDJG, în vederea dezvoltării infrastructurii de cercetare, în acord cu prevederile Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați şi în concordanță cu prioritățile naționale și internaționale;
 • Inventarierea echipamentelor de cercetare existente în vederea constituirii Registrului Infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare UDJG care va asigura accesul cercetătorilor la echipamentele de cercetare-dezvoltare existente în UDJG şi sustenabilitatea economică a întreţinerii echipamentelor;
 • Susținerea cooperării științifice cu companii internaționale, naționale şi regionale, pentru transfer tehnologic, consultanță, expertiză, proiecte comune de cercetare și utilizare în comun a infrastructurii pentru cercetare.

Internaționalizarea cercetării şi îmbunătățirea valorificării rezultatelor cercetării de frontieră

 • Stabilirea de parteneriate în domenii strategice cu actori importanti din mediul privat, regionali si transfrontalieri;
 • Stabilirea unei strategii de publicare-diseminare în reviste internaţionale, având în vedere atât factorul de impact, cât şi scorul de influență al revistelor, pe domenii de specializare/ierarhizare, dar și în revistele naționale cu impact în procesul de evaluare instituţională;
 • Creșterea vizibilității activităților de cercetare – dezvoltare – inovare prin:
  • publicarea de lucrări/studii în reviste internaționale cotate ISI;
  • creşterea numărului de prezentări ale rezultatelor științifice în cadrul congreselor şi conferinţelor internaționale de specialitate;
  • organizarea și participarea la conferințe științifice cu impact internațional;
  • obţinerea şi valorificarea proprietăţii intelectuale.
 • Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste internaționale cotate ISI prin introducerea unui sistem de granturi interne destinate premierii articolelor sau prin acordarea unor vouchere care să permită participarea la manifestări ştiinţifice prestigioase;
 • Realizarea unui Manual de identitate vizuală a Platformei ReForm-UDJG;
 • Atragerea cercetătorilor din străinătate prin programe de tipul Marie Curie sau similare;
 • Înființarea unor catedre (de tip “ERA chairs”, UNESCO) pentru atragerea cercetătorilor sau cadrelor universitare de renume;
 • Creșterea numărului de conferințe internaționale organizate de UDJG, sub egida unor organizații profesionale internaţionale, cu publicarea lucrărilor în Proceedings ISI sau baze de date internaţionale relevante pentru evaluarea instituţională.

 

 1. Colaborarea cu studenții

Parteneriat activ cu studenţii

 • Realizarea unui Parteneriat activ cu organizațiile studențești, prin activităţi de tip nonformal, informal sau/şi formal şi asigurarea suportului logistic și financiar având ca scop implicarea studenţilor şi masteranzilor performanţi în activităţi de cercetare.

Consiliere şi orientare în carieră

 • Organizarea unor întâlniri informale (de tip „InfoStud”, „meet the CEO”) lunare, între studenţi, alumni şi angajatori;
 • Dezvoltarea activităților de consiliere și orientare profesională, organizarea de workshop-uri de dezvoltare personală şi coaching, şcoli de vară în parteneriat cu mediul economic şi cultural.
 • Dezvoltarea cadrului instituţional pentru activităţile de tutoriat, internship şi practică, în colaborare cu mediul economic şi socio-cultural;
 • Creşterea numărului de burse private acordate de companii private, conform legii nr. 376/2004, cu efecte pozitive şi asupra gradului de angajabilitate al absolvenţilor.

Implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare

 • Implicarea studenților în activități de cercetare contractuală;
 • Stimularea performanței studenţilor prin acordarea de premii și distincții;
 • Organizarea de concursuri de idei inovative pentru studenţi;
 • Susţinerea participării studenţilor la concursuri profesionale și la sesiuni știinţifice studenţești locale și naționale;
 • Susţinerea şi încurajarea mobilităţilor internaţionale pentru studenţi prin:
  • dezvoltarea programelor Erasmus, Erasmus+;
  • creşterea numărului de granturi pentru stagii practice în străinătate în cadrul programului Erasmus+ şi a altor proiecte de mobilităţi;
  • participarea la proiecte de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+.
 • Realizarea cadrului instituţional pentru implicarea studenților în activități part-time retribuite, în interesul desfăşurării activităţii de cercetare în cadrul Platformei ReForm-UDJG.

 

 1. Relațiile naționale, regionale şi internaționale

Cooperare naţională

 • Realizarea unor parteneriate strategice cu agenti economici din mediul privat;
 • Realizarea unui parteneriat strategic cu universitățile comprehensive de elită din România;
 • Susținerea și promovarea parteneriatelor cu institute şi platforme de cercetare de același profil din țară;
 • Realizarea de parteneriate cu filialele Academiei Române și ale altor academii, în funcție de specificul facultăților universității (inclusiv prin asigurarea de sprijin logistic și de funcționare).

Cooperare transfrontalieră

 • Promovarea acordurilor de parteneriat/colaborare cu agenţi economici şi universităţi din regiunea transfrontalieră;
 • Încurajarea implicării active a personalităţilor culturale sau profesionale din UDJG în derularea manifestărilor de consolidare identitară;
 • Acordarea de asistenţă şi consultanţă Republicii Moldova, în toate proiectele care vor viza preaderarea la UE;
 • Iniţierea dezvoltării şi derulării unor programe noi de studiu în Republica Moldova şi Ucraina;
 • Iniţierea unor programe pentru îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere de urgenţă şi consolidarea cooperării pentru prevenirea riscurilor naturale.

Cooperare internaţională

 • Dezvoltarea parteneriatelor de cercetare cu universități și institute de cercetare din străinătate și a facilităților pentru primirea de profesori invitați sau asociați, cercetători, doctoranzi și studenți din străinătate;
 • Identificarea şi stabilirea de legături cu cadre didactice şi de cercetare, experţi români din străinătate în diverse domenii, în calitate de profesori asociați sau invitați, propunerea și acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa sau Profesor Onorific celor care se implică activ în colaborarea cu UDJG;
 • Organizarea unor campanii de recrutare a studenţilor străini care să cerceteze în cadrul Platformei ReForm-UDJG;
 • Susținerea instituțională a mobilităților cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din UDJG în cadrul programelor, proiectelor și rețelelor internaționale de cercetare și educație (ERASMUS+ ş.a.);
 • Susținerea propunerilor de masterate internaţionale Erasmus Mundus, în concordanţă cu infrastructura de cercetare  dezvoltată în domeniul respectiv;
 • Internaţionalizarea cercetării prin instrumentele financiare europene integrate în Orizont 2020 și susținerea instituțională a aderării la un pol de excelenţă internaţional;
 • Organizarea de conferințe și concursuri studenţești în parteneriat cu universități din străinătate.
 • Promovarea şi susţinerea participării în foruri internaționale de dezbatere, deliberare, elaborare de politici și strategii în cercetare avansată și educație, de consultanță pentru autoritățile din statele Uniunii Europene, cum ar fi EUA (Asociația Europeană a Universităților) și EUA-CDE (Asociația Europeană a Universităților – Consiliul pentru Educația Doctorală) etc.;
 • Susținerea instituțională a participării membrilor comunității academice a Platformei ReForm-UDJG în asociații profesionale internaționale și în comitetele de redacție ale unor reviste internaționale de prestigiu.

 

 1. Resurse umane
 • Asigurarea suportului instituțional pentru perfecționarea și evoluția profesională și în carieră, pentru personalul care lucrează în cercetare;
 • Identificarea şi susținerea măsurilor care pot contribui la consolidarea corpului de conducători științifici de doctorat ai UDJG;
 • Identificarea şi atragerea absolvenților valoroşi spre cariera academică și/sau de cercetare.
 • Stabilirea fișei postului pentru toate categoriile de personal, în acord cu legislația în vigoare, cu delimitarea clară a atribuțiilor, responsabilităților și evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, în vederea identificării și recompensării meritului profesional;
 • Asigurarea cadrului legal, în baza autonomiei universitare, în vederea salarizării diferențiate a personalului care lucreaza in cercetare – în funcție de performanțele profesionale care pot fi valorificate în beneficiul UDJG – și utilizarea mijloacelor legale pentru a asigura creșteri salariale pentru toate categoriile de personal;
 • Stimularea financiara a directorilor de unităţi de cercetare/excelenţă pe baza atribuţiilor şi responsabilităţilor pe care le au, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • Stimularea performanței cadrelor didactice și a personalului nedidactic care lucrează în cercetare, prin acordarea de premii și distincții, anual, în ziua de 20 martie, cu ocazia Sărbătoririi Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Aprecierea activității cadrelor didactice și a personalului nedidactic care lucrează în cercetare la retragerea din activitate, cu ocazia Sărbătoririi Universității “Dunărea de Jos” din Galați (20 martie).

 

 1. Administrația Platformei ReForm – UDJG
 • Dezvoltarea competențelor manageriale la toate nivelurile decizionale şi instruirea continuă a personalului din cadrul Platformei ReForm-UDJG;
 • Creșterea autonomiei funcționale a unităţilor de cercetare/excelenta care fac parte din Platformei ReForm-UDJG în paralel cu asumarea și creșterea răspunderii persoanelor investite cu conducerea acestor structuri, pentru funcţionarea eficientă și îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 • Stabilirea unor proceduri clare și simple de funcţionare a unităţilor de cercetare/excelenţă, astfel încât să se fluidizeze activitatea de cercetare;
 • Auditul anual al sistemului de management.

 

 1. Sistemul informatic, documentare și biblioteci
 • Realizarea unui site modern al Platformei ReForm-UDJG, funcţional și dezvoltarea site-urilor unităţilor de cercetare/excelenţă într-un format unitar, standardizat şi integrat la nivelul universității;
 • Crearea condiţiilor de utilizare legitimă a produselor software licențiate;
 • Tipizarea documentaţiei care va sta la baza activităţii de cercetare, pornind de la formularea temei, contractele de parteneriat şi raportarea rezultatelor parţiale şi finale;
 • Creșterea numărului de abonamente la reviste de specialitate internaționale, revigorarea achiziției de carte universitară și asigurarea accesului la baze de date internaționale pentru informare/documentare, prin asigurarea unui suport financiar bine dimensionat pentru Biblioteca UDJG.

 

 1. Finanțarea

Asigurarea unui echilibru financiar care să permită, pe de o parte, acoperirea costurilor pentru buna funcționare a ReForm şi, pe de altă parte, investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de cercetare a Platformei ReForm-UDJG.

Creșterea veniturilor și diversificarea surselor de venit

 • Creșterea contribuției veniturilor din cercetare (proiecte de cercetare finanțate în competiții naționale și internaționale și din fonduri private) la veniturile totale ale universităţii, prin:
  • Sprijin instituțional pentru participarea la competiţii de proiecte cu finanțare europeană în cadrul programului Orizont 2020;
  • Atragerea de fonduri europene pentru cercetare, dotări de laboratoare, infrastructură de cercetare şi educaţională prin depunerea de proiecte în cadrul programelor POC şi POR 2014-2020;
  • Atragerea de fonduri prin sponsorizări și donații din mediul economic;
  • Valorificarea rezultatelor cercetării-inovării şi a brevetelor acordate;
 • Dezvoltarea capacităţii de comercializare a Platformei ReForm-UDJG în domeniul industriei alimentare şi prestarea de servicii către mediul economic: activități de cercetare, proiectare, analize şi teste de laborator, Kinetoterapie, consultanţă etc.;
 • Dezvoltarea colaborării cu Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, prin:
  • Furnizarea de servicii de formare și dezvoltare profesională continuă, programe de instruire pentru mediul economic și autoritățile locale;
  • Furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice în zona de Sud-Est;
  • Furnizarea de servicii de consultanță, elaborarea de analize, diagnoze şi studii de fezabilitate.

Optimizarea costurilor

 • Optimizarea folosirii spațiilor existente;
 • Implementarea unui sistem de energie verde (panouri fotovoltaice pe sediile facultăților, cămine, cantine) şi a unei strategii de reducere a consumurilor de energie şi apă în scopul reducerii costurilor și asigurării/îmbunătăţirii protecției mediului înconjurător.

 

 1. Patrimoniul și investițiile
 • Conjugarea eforturilor pentru asigurarea/continuarea finanțării proiectelor asumate prin Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională aprobat de Senatul UDJG;
 • Realizarea şi implementarea unui program pentru:
  • întreținerea, reparația și modernizarea infrastructurii de cercetare la standarde de calitate;
  • finalizarea lucrarilor de punere în funcţiune a tunelului pentru studii aerodinamice la Atelierul Școală.

 

 1. Comunicare, imagine și identitate instituțională
 • Promovarea unei relații deschise și transparente cu mass-media locală şi centrală.
 • Organizarea de conferințe de presă pentru informarea, diseminarea și mediatizarea acțiunilor şi realizărilor cercetătorilor.
 • Promovarea modelelor de reuşită socio-profesională, prin identificarea exemplelor de succes, a modelelor de reuşită socio-profesională, în cadrul comunităţii academice sau alumni, şi valorificarea potenţialului de imagine pe care acestea îl reprezintă pentru UDJG.
 • Realizarea unui site modern bilingv pentru prezentarea şi promovarea Platformei ReForm-UDJG.
 • Semnalizarea unitară a unităţilor și laboratoarelor de cercetare din componenta platformei,
 • Realizarea de materiale de prezentare a Platformei ReForm-UDJG.
 • Elaborarea şi implementarea unei strategii coerente în ceea ce privește organizarea de evenimente stiintifice în UDJG, cum ar fi:
  • Organizarea acțiunii Săptămâna porților deschise la Platforma ReForm-UDJG, la sfârșitul lunii octombrie, anual;
  • Salonul Inovării şi Cercetării – UGALINVENT;
 • Organizarea de întâlniri semestriale ale Conducerii Platformei ReForm-UDJG cu membrii comunității academice implicati in activitatea de cercetare, în vederea discuţiilor privind nivelul de implementare a Planului Managerial propus în 2018.