Directii si masuri specifice

Pentru atingerea obiectivelor strategice, în urma consultărilor cu mediul academic şi cu studenţii, am identificat opt direcţii principalele de acţiune.

1. Procesul educaţional

 • Asigurarea unui proces educaţional adaptat cerinţelor pieţei şi corelarea abilităţilor şi competenţelor pe care studenţii le dobândesc pe perioada studiilor cu cerinţele şi aşteptările angajatorilor.
 • Dezvoltarea şi implementarea unui program pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
 • Flexibilizarea și evaluarea periodică a programelor de studii și a curriculum-urilor, din perspectiva compatibilității cu cerințele mediului socio-economic și armonizării cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Cadrul Național al Calificărilor (CNC), în vederea asigurării inserției rapide a absolvenților pe piața forței de muncă.
 • Iniţierea şi susţinerea unui proces de modernizare a cursurilor și activităților practice care să asigure trecerea de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și dirijată de cadrul didactic.
 • Consolidarea programelor de studii de categoria A și identificarea setului specific de măsuri care se impun pentru sprijinirea îmbunătăţirii poziției de ierarhizare a programelor de studii din categoria B.
 • Acreditarea programului de licenţă Autovehicule rutiere.
 • Analiza oportunității înfiinţării unor specializări interdisciplinare, coordonate de un consorțiu de facultăți, în vederea evitării specializărilor înguste și pentru a facilita inserția absolvenților pe piața muncii.
 • Restructurarea conținutului programelor de studii de masterat şi urmărirea atingerii următoarelor obiective: satisfacerea cerințelor de pe piața muncii, complementaritatea, specializarea aprofundată, interdisciplinaritatea și creșterea ponderii acțiunilor de cercetare; introducerea unor pachete de discipline în limba engleză (de preferință disciplinele de specialitate).
 • Corelarea programelor de studii de masterat cu oferta de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale IOSUD UDJG, în vederea asigurării continuității formative.
 • Dezvoltarea şi derularea unor programe de masterat în parteneriat cu agenții economici, cu implicarea în activităţile de predare inclusiv a specialiștilor din mediul economic, în calitate de cadre didactice asociate sau invitate:
  • acreditarea programului de master Proiectare şi Simulare în Ingineria Sudării;
  • înfiinţarea unor masterate in domeniile: Autovehicule rutiere, Criogenie şi Antreprenoriat.
 • Încurajarea participării la programe de tip EuroMaster Mundus cu finaţare externă.
 • Dezvoltarea acțiunilor de marketing educațional, în scopul atragerii absolvenților de liceu bine pregătiți la programele de studii ale facultății:
 • Susținerea programelor de studii, prin dotarea laboratoarelor didactice cu echipamente de laborator, tehnică de calcul, echipamente și produse software de modelare și simulare, proiectare asistată și altele similare.
 • Sprijinirea eforturilor de înființare, consolidare și promovare a ofertei de specializări de licență și, în special, de masterat, cu predare în limbi de circulație internațională (engleză, franceză) pentru atragerea de studenți străini.
  • dezvoltarea unui parteneriat activ cu Inspectoratele Școlare și cu profesorii de specialitate din județele din care provin candidații la concursul de admitere în UDJG;
  • continuarea acțiunilor de prezentare a ofertei educaționale a facultății în licee, prin acțiuni organizate la nivelul universității și al facultăților;
 • continuarea organizării Zilelor Porților Deschise;
 • reluarea/continuarea inițiativei de a oferi cursuri pregătitoare gratuite pentru examenul de admitere la facultate;
 • organizarea de concursuri tematice pentru elevi, sesiuni ştiinţifice şi competiții sportive la care să participe elevi și studenţie

2. Cercetarea ştiinţifică

Dezvoltarea resursei umane angajate în cercetare

 • Dezvoltarea/consolidarea domeniilor de doctorat din facultate, ca important iniţiator și dezvoltator de cercetare știinţifică, prin:
  • stimularea doctoratelor în parteneriat internațional (cotutelă) sau cu mediul economic;
  • creșterea vizibilității Școlii Doctorale de Inginerie la nivel internațional.
 • Creşterea rolului studenților masteranzi în activitatea de cercetare şi atragerea studenţilor spre cariera de cercetare, prin organizarea de concursuri cu premii pentru proiecte care dezvoltă soluţii inovatoare.
 • Angajarea de personal dedicat cercetării în cadrul centrelor de cercetare/excelenţă din facultate.

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

 • Identificarea şi actualizarea domeniilor de cercetare prioritare/strategice, în concordanță cu Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare 2014-2020 şi direcţiile prioritare internaționale.
 • Reorganizarea centrelor de cercetare/excelență existente în Facultatea de Inginerie şi acreditarea lor la nivel instituţional/național/internațional.
 • Susţinerea înfiinţării unui Laborator de nano şi bio-senzori, ca rezultat al colaborării între facultăţile de Inginerie, Medicină și Farmacie, Știința și Ingineria Alimentelor, Științe și Mediu;
 • Dinamizarea colaborării științifice în domeniul nanotehnologiilor și al materialelor avansate între Facultățile de Inginerie, Medicină și Farmacie, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică și Știinţe și Mediu.
 • Inventarierea echipamentelor de cercetare existente, în vederea constituirii Registrului Infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare al Facultății de Inginerie care va asigura accesul cercetătorilor la echipamentele de cercetare-dezvoltare din laboratoare şi sustenabilitatea economică a întreţinerii echipamentelor.

Internaționalizarea cercetării şi îmbunătățirea valorificării rezultatelor cercetării

 • Creșterea vizibilității activităților de cercetare – dezvoltare – inovare prin:
  • publicarea de lucrări/studii în reviste internaționale cotate ISI;
  • creşterea numărului de prezentări ale rezultatelor științifice în cadrul congreselor şi conferinţelor internaționale de specialitate;
  • organizarea și participarea la conferințe științifice cu impact în lumea ştiinţifică internațională;
  • obţinerea şi valorificarea proprietăţii intelectuale.
 • Realizarea unui catalog, tipărit și on-line, de prezentare a domeniilor de competență/excelenţă și a infrastructurii de cercetare, denumit generic Cercetare de excelență la Facultatea de Inginerie.
 • Creșterea nivelului știinţific al revistelor/Analelor Facultăţii de Inginerie, prin îmbunătăţirea procesului de recenzie, impulsionarea respectării termenelor de apariție și, dacă va fi cazul, prin restrângerea numărului de publicații.
 • Susținerea indexării revistelor/Analelor Facultăţii de Inginerie în baze de date internaționale, relevante pentru evaluarea instituţională.
 • Creșterea numărului de conferințe internaționale organizate de Facultatea de Inginerie, sub egida unor organizații profesionale internaţionale, cu publicarea lucrărilor în Proceedings ISI sau baze de date internaţionale relevante pentru evaluarea instituţională.

3. Colaborarea cu studenții

Anii studenţiei adună poate cele mai multe clipe de împlinire, sunt anii în care din colegi îți faci prieteni de-o viață, în care se leagă destine și suntem proiectați pe traiectoria profesiei alese. Din aceste motive, mi-am propus susținerea inițiativelor studențești menite să contribuie la îmbunătățirea formării profesionale, îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață, configurarea unei dimensiuni formative de cultură civică, promovarea și dezvoltarea talentului și a creativităţii, a spiritului de inițiativă și a poziției active, dinamice în viața universității şi în spaţiul public românesc.

Parteneriat activ cu studenţii

 • Realizarea unui Parteneriat activ cu studenții, prin activităţi de tip nonformal, informal sau/şi formal şi asigurarea suportului logistic și financiar (și prin intermediul Asociației absolvenților Facultății de Mecanică) pentru desfășurarea activităților studenţești.
 • Organizarea unor întâlniri semestriale, pentru evaluarea gradului de satisfacție al studenților privind oferta educațională și formativă, a condiţiilor de studiu, cazare și masă, recreere și sport și în orice alt domeniu de interes pentru ei.
 • Asigurarea accesului liber pentru studenți la resursele și baza materială a facultății.

 Consiliere şi orientare în carieră

 • Dezvoltarea Centrului de Informare, Orientare și Consiliere a Studenților înființat în martie 2008, ca urmare a Hotărârii Biroului Consiliului Profesoral din 21.03.2008.
 • Organizarea la începutul fiecărui an universitar a evenimentului Săptămâna Bobocilor – perioadă în care, prin diverse acțiuni, sunt prezentate studenților din anul I facilitățile, avantajele, dar și responsabilitățile statutului de student.
 • Organizarea unor întâlniri informale (de tip „InfoStud”, „meet the CEO”) lunare între studenţi, Alumni şi angajatori.
 • Organizarea unor Școli de vară pentru elevii din alte localități, cu scopul promovării ofertei educaționale a facultății și a prezentării oportunităților zonale.
 • Organizarea unui curs facultativ, în parteneriat cu angajatori, intitulat Orientare și dezvoltare în carieră.
 • Organizarea periodică a bursei locurilor de muncă, în parteneriat cu alte facultăți tehnice din universitate.
 • Dezvoltarea activităților de consiliere și orientare profesională, organizarea de workshop-uri de dezvoltare personală şi coaching, şcoli de vară în parteneriat cu mediul economic şi cultural.
 • Organizarea de schimburi de experiență pentru studenţi, prin participarea, în alte centre universitare, la activități didactice de la specializări identice, pe o perioadă de două săptămâni.
 • Participarea la Școli de vară organizarte de întreprinderi din alte centre universitare partenere.
 • Monitorizarea inserţiei absolvenților facultății pe piaţa muncii.
 • Creşterea numărului de burse private acordate de companii private, conform legii nr. 376/2004, cu efecte pozitive şi asupra îmbunătăţirii gradului de angajabilitate al absolvenţilor.

Implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare

 • Implicarea studenților în activități de cercetare contractuală.
 • Stimularea performanței studenţilor prin acordarea de premii și distincții.
 • Organizarea de concursuri de idei inovative pentru studenţi.
 • Susţinerea participării studenţilor la concursuri profesionale și la sesiuni știinţifice studenţești locale și naționale.
 • Susţinerea şi încurajarea mobilităţilor internaţionale pentru studenţi prin:
  • dezvoltarea programelor Erasmus, Erasmus+;
  • creşterea numărului de granturi pentru stagii practice în străinătate în cadrul programului Erasmus+ şi a altor proiecte de mobilităţi;
  • participarea la proiecte de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+.
 • Realizarea unor lucrări de licență și disertație în cotutelă cu cadre didactice din alte facultăți sau tutori din mediul economic.

Implicarea activă şi creativă a studenţilor în societate

 • Constituirea unor echipe sportive studenţești la nivelul facultății.
 • Reactivarea și dezvoltarea cercurilor știinţifice studenţești.
 • Constituirea unei brigăzi artistice studenţești la nivelul facultății.
 • Promovarea activităţilor extracurriculare, de voluntariat și acțiuni caritabile, în colaborare cu asociaţiile studenteşti, în beneficiul comunităţii locale.

4. Relațiile naționale, regionale şi internaționale

Cooperare naţională

 • Dezvoltarea parteneriatului strategic cu facultățile de profil din România în cadrul Consorţiului facultăților cu programe de studii în domeniile de inginerie industrială, mecanică și management.
 • Susţinerea schimburilor de experiență și mobilități ale personalului didactic, din toate stadiile carierei.
 • Realizarea de parteneriate cu filialele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, în vederea organizării de evenimente ştiinţifice, colaborări etc.
 • Promovarea şi susţinerea participării membrilor marcanți ai comunității academice a facultății în organisme naționale sau regionale de elaborare de politici pentru dezvoltarea de strategii și prognoze, precum și în organizații și asociații profesionale, în vederea valorificării capacității de expertiză și consultanță a cadrelor didactice ale facultăţii.

Cooperare transfrontalieră

 • Promovarea acordurilor de parteneriat/colaborare cu facultăţile din regiunea transfrontalieră.
 • Încurajarea implicării active a personalităţilor științifice din Facultatea de Inginerie în derularea manifestărilor de consolidare identitară.

Cooperare internaţională

 • Dezvoltarea parteneriatelor didactice și de cercetare cu universități și institute de cercetare din străinătate și a facilităților pentru primirea de profesori invitați sau asociați, cercetători, doctoranzi și studenți din străinătate.
 • Identificarea şi stabilirea de legături cu cadre didactice şi de cercetare, experţi români din străinătate, în calitate de profesori asociați sau invitați, propunerea și acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa sau Profesor Onorific celor care se implică activ în colaborarea cu Facultatea de Inginerie.
 • Internaţionalizarea ofertei educaţionale, prin realizarea de programe de studii în cotutelă, programe de studii în limbi de circulaţie internaţională (extinderea programelor de licenţă şi masterat) iniţiate independent sau în parteneriat.
 • Promovarea facultaţii la nivel internaţional, prin prezentarea condiţiilor de studiu, specificului cultural şi condiţiilor din campusul studenţesc.
 • Implicarea în realizarea branding-ului instituţional şi a unei strategii de promovare a ofertei educaţionale în limbi de circulaţie internaţională.
 • Susținerea propunerilor de înfiinţare programe de studii de master, prin programul Erasmus Mundus, în concordanţă cu infrastructura de cercetare dezvoltată.
 • Organizarea de conferințe și concursuri studenţești în parteneriat cu universități din străinătate.
 • Susținerea instituțională a participării membrilor comunității academice a Facultății de Inginerie în asociații profesionale internaționale și în comitetele de redacție ale unor reviste internaționale de prestigiu.

5. Resurse umane

 • Identificarea şi susținerea măsurilor care pot contribui la consolidarea corpului de conducători științifici de doctorat ai Facultații de Inginerie.
 • Identificarea şi atragerea absolvenților valoroşi spre cariera academică și/sau de cercetare.
 • Stimularea performanței cadrelor didactice și a personalului nedidactic, prin acordarea de premii și distincții, anual, în ziua de 21 mai, cu ocazia Sărbătoririi Patronilor Spirituali ai Facultății de Inginerie, Sfinții Împărați Constantin și Elena.
 • Aprecierea activității cadrelor didactice și a personalului nedidactic care se retrag din activitate, prin acordarea de diplome în şedinţa festivă a Consiliului Facultăţii, în prima jumătate a lunii decembrie a fiecărui an.
 • Colaborarea, în limitele prevederilor legale și ale Cartei UDJG, cu Sindicatul din UDJG, în vederea realizării unui parteneriat deschis, corect, transparent, în slujba obiectivului comun de ameliorare a condițiilor de muncă și de viață și de valorificare a șanselor de evoluție profesională a salariaților Facultății de Inginerie.

6. Sistemul informatic, documentare și biblioteci

 • Dezvoltarea site-ului facultății.
 • Asigurarea accesului online la informațiile de interes public și la informațiile de interes pentru managementul executiv al structurilor universității.
 • Modernizarea cu videoproiectoare a tuturor sălilor cu peste 30 de locuri din cadrul facultății.
 • Realizarea unor săli de lucru pentru studenţi, dotate cu calculatoare conectate la Internet, care să permită, pe bază de licențe educaționale, elaborarea temelor de casă, proiecte de diplomă sau disertație.

7. Finanțarea

Asigurarea unui echilibru financiar care să permită, pe de o parte, acoperirea costurilor pentru buna funcționare a facultății şi, pe de altă parte, investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii didactice şi de cercetare din Facultatea de Inginerie.

Creșterea veniturilor și diversificarea surselor de venit

 • Creşterea numărului de studenţi străini care să studieze în cadrul Facultăţii de Inginerie.
 • Înființarea unui program de studii de licența în Inginerie Mecanică în limba engleză şi dezvoltarea unor masterate solicitate de parteneri din mediul industrial și nu numai, în regim cu taxă.
 • Creșterea contribuției veniturilor din cercetare (proiecte de cercetare finanțate în competiții naționale și internaționale și din fonduri private) la veniturile totale ale facultăţii, prin:
  • participarea la competiţii de proiecte cu finanțare europeană în cadrul programului Orizont 2020;
  • atragerea de fonduri europene pentru cercetare, dezvoltare de laboratoare, infrastructură de cercetare şi educaţională prin programele POC şi POR 2014-2020;
  • atragerea de fonduri prin sponsorizări și donații din mediul economic.

          Optimizarea costurilor

 • Optimizarea folosirii spațiilor existente; corelarea planurilor de învățământ, a statelor de funcții, a orarelor și a spațiilor disponibile, în vederea optimizării costurilor programelor de studii.
 • Implicarea studenţilor în rezolvarea unor probleme specifice, în sistem de voluntariat sau retribuire part-time cu sprijinul conducerii universității.
 • Susținerea programelor pentru întreținerea, reparația și modernizarea infrastructurii de educație și cercetare la standarde de calitate.
 • Prioritizarea investițiilor necesare reabilitării spațiilor didactice și de cercetare și a achiziționării de materiale, dispozitive, echipamente și standuri necesare desfășurării lucrărilor de laborator din cadrul programelor de studii univeristare de licență și masterat în condiții optime.

8. Comunicare, imagine și identitate instituțională

 • Promovarea unei relații deschise și transparente cu mass-media locală şi centrală.
 • Promovarea modelelor de reuşită socio-profesională, prin identificarea exemplelor de succes, în cadrul comunităţii academice sau Alumni, şi valorificarea potenţialului de imagine pe care acestea îl reprezintă pentru Facultatea de Inginerie.
 • Realizarea variantei în limba engleză a site-ului facultății.
 • Dezvoltarea și implementarea strategiei privind organizarea de evenimente festive, ştiinţifice în Facultatea de Inginerie, cum ar fi:
  • festivitatea de deschidere a anului universitar, la care vor fi invitați din mediile industrial, administrativ, economic etc.;
  • organizarea anuală, la sfârșitul lunii octombrie, a acțiunii Săptămâna Porților Deschise la Facultatea de Inginerie;
  • festivitatea de absolvire a studenţilor – parada absolvenţilor;
  • Salonul Inovării şi Cercetării – UGALINVENT;
  • expoziţii de artă în spaţiul cultural deschis Nicolae Mantu.
 • Organizarea de întâlniri semestriale ale conducerii facultății cu membrii comunității academice din departamente, în vederea discuţiilor privind nivelul de implementare a Planului Managerial propus pentru perioada 2016-2020.