Obiectivele planului managerial

OBIECTIVELE ACTULUI DE MANAGEMENT

Prin actul de management, propus prin acest program, urmăresc realizarea următoarelor obiective:

 • Configurarea unei echipe manageriale puternice şi eficiente, cu recunoaștere în mediul academic, care să pună în valoare dinamismul cadrelor didactice și studenților şi să implementeze deciziile Consiliului Facultăţii;
 • Crearea unei culturi organizaționale şi manageriale responsabile care să-şi propună obţinerea celor mai bune rezultate în condiţiile utilizării resurselor existente;
 • Autoimpunerea spiritului de responsabilitate şi răspundere în faţa comunităţii universitare reprezentate prin Consiliul Facultăţii.

OBIECTIVE STRATEGICE

Având în vedere actualul climat concurenţial din mediul universitar din România şi din UE, OBIECTIVUL GENERAL al planului managerial este conturarea unei identităţi clare şi inconfundabile a Facultăţii de Inginerie în contextul naţional care să se manifeste atât pe direcţia didactică, cât şi pe direcţia de cercetare ştiinţifică prin:

Obiectiv strategic 1. Modernizarea procesului educaţional în vederea adaptării active la cerinţele societăţii

Motivaţie

 • Existenţa unei fracturi între universitate şi mediul socio-economic.
 • Discrepanţă între profilul absolventului furnizat de universitate şi cel cerut de angajatori.
 • Absenţa unei oferte educaţionale centrată pe programe de studii care să faciliteze inserția socio-profesională după absolvire.

Obiectiv strategic 2. Creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare la Facultatea de Inginerie

Motivaţie

 • Finanţarea universităţilor se bazează pe evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.
 • Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare 2014-2020 susţine finanţarea de bază pentru cercetare acordată în urma evaluării instituţionale, prin instrumente coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Academia Română.
 • Tendinţa de concentrare şi orientare strategică a investiţiilor CDI la nivel naţional, precum şi realizarea unui roadmap naţional al infrastructurii bazat pe priorităţi naţionale.
 • Capacitatea de inovare a economiei româneşti se situează mult sub media europeană, România, cu cel mai mic scor din UE, încadrându-se la categoria “Modest Innovators”, conform European Innovation Scoreboard 2015.

Obiectiv strategic 3. Îmbunătăţirea infrastructurii didactice şi de cercetare şi a mecanismelor de finanţare a universităţii

Motivaţie

 • Finanţarea învăţământului se va face exclusiv pe baza criteriilor de performanţă, iar performanţa nu poate fi realizată fără o infrastructură didactică şi de cercetare corespunzătoare.
 • Scăderea bugetelor alocate învățământului superior, inclusiv diminuarea bugetelor alocate proiectelor de cercetare.
 • Absenţa unor parteneriate strategice cu mediul economic și social, în vederea atragerii de fonduri din mediul privat.
 • Existenţa unor laboratoare didactice cu dotări uzate fizic şi moral.

Obiectiv strategic 4. Creșterea rolului Facultăţii în Societate

Creșterea rolului Facultăţii în Societate prin înfiinţarea Consiliului Consultativ, ca grup de consultanță al Decanului, format din personalități științifice şi culturale cu apartenenţă la spaţiul “Dunării de Jos” (Doctori Honoris Causa ai Facultății de Inginerie, reprezentanți ai autorităților locale, mediului de afaceri, învățământului preuniversitar, studenților și elevilor).

Motivaţie

 • Strategie managerială – oricât de ingenioasă ar fi prin viziune, obiective şi planuri de acţiune – nu poate avea eficienţă decât dacă se mulează pe particularităţile regionale, iar sprijinul mediului de afaceri şi implicarea comunităţilor locale sunt absolut vitale în dezvoltarea facultății.
 • În ultimii ani, Facultatea de Inginerie a avut o poziție activă în viaţa „Cetăţii” (a se vedea acțiunile organizate și reflectate în mijloacele mass media).

Obiectiv strategic 5. Internaţionalizarea facultății cu păstrarea identităţii culturale la “Dunărea de Jos”

Motivaţie

 • Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează în cadrul Uniunii Europene, respectând principiile Procesului Bologna, dar, din păcate, numărul programelor cu predare în limbi străine la Facultatea de Inginerie este foarte redus.
 • Programele de cooperare transfrontalieră constituie priorităţi, deoarece permit rezolvarea unor probleme dintre cele mai diverse. Cooperarea transfrontalieră trebuie privită ca o premisă pentru procesele mai complexe legate de integrarea europeană și îmbunătățirea relațiilor între statele vecine.

/