Program Managerial

Împreună să gândim strategic pentru creșterea performanţei, calităţii şi prestigiului Universității “Dunărea de Jos” din Galați!

Evoluţia societăţii româneşti din ultimii 25 de ani a generat transformări legislative şi organizaţionale și în domeniul educaţiei universitare, deschizând un spaţiu de dezvoltare şi modernizare pentru universităţi. Universităţile au astăzi la dispoziţie pentru dezvoltare cadrul Bologna şi o nouă legislaţie naţională, care prezintă provocări structurale şi obligă la adaptare la nivel instituțional şi organizaţional [5].

Autonomia universitară a permis libertatea de decizie la nivel de instituţie şi care a crescut în ultimii ani considerabil, făcând cu atât mai importantă armonizarea unei gândiri strategice, privind dezvoltarea echilibrată din perspectiva pieții muncii și a realităților economico-sociale, cu o viziune globală asupra instituţiei şi a tuturor actorilor care acţionează în cadrul ei şi beneficiază de rezultatele acestei activităţi cum ar fi: studenţii şi absolvenţii, corpul academic, partenerii universităţii, mediul economic şi administraţia publică, dar şi comunitatea locală în general [6-8].

Universitatea, ca structură organizaţională, activează conform obiectivelor strategice definite prin domeniile de studiu şi de cercetare. Gândind strategic, putem să facem posibilă întrepătrunderea și interacţiunea dintre domeniile de cercetare ale departamentelor sau facultăţilor din cadrul universități, astfel încât, prin integrarea acestora în Platforma ReForm-UDJG să crească performanţa, calitatea şi prestigiul instituțional la nivel local, naţional şi internaţional [8].

Dezvoltarea sustenabilă a universităţii este determinată de capacitatea factorilor de decizie de a crea cadrul strategic care, pe termen lung, trebuie să asigure susținerea excelenței, şi să faciliteze structuri de cooperare în domenii noi şi inovative, ancorate în realitatea economică.

Echipă managerială puternică, eficientă, cu recunoaștere în mediul academic

Îmi propun să formez o echipă managerială puternică, eficientă şi dinamică, cu recunoaștere în mediul academic, care să pună în valoare cercetarea de excelență la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

Se impune crearea unei culturi organizaționale în cadrul Platformei ReForm-UDJG, care să permită obţinerea celor mai bune rezultate în condiţiile folosirii resurselor existente şi a celor care vor fi alocate.

[6] *** Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv.

[7] *** Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

[8] *** Carta Universității „Dunărea de Jos” din Galați.