Program Managerial – Direcţii şi măsuri specifice

Pentru atingerea obiectivelor strategice, pe baza consultărilor cu mediul academic şi cu studenţii, am identificat 10 direcţii principalele de acţiune.

1. Procesul educaţional
 • Asigurarea unui proces educaţional adaptat cerinţelor pieţei şi corelarea abilităţilor şi competenţelor pe care studenţii le dobândesc pe perioada studiilor cu cerinţele şi aşteptările angajatorilor.
 • Dezvoltarea şi implementarea unui program instituţional pentru monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
 • Flexibilizarea și evaluarea periodică a programelor de studii și a curriculum-urilor la nivelul facultăților, din perspectiva compatibilității cu cerințele mediului socio-economic și armonizării cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) și Cadrul Național al Calificărilor (CNC), în vederea asigurării inserției rapide a absolvenților pe piața forței de muncă.
 • Iniţierea şi susţinerea unui proces de modernizare a cursurilor și activităților practice care să asigure trecerea de la transmiterea de cunoștințe la învățarea asistată, coordonată și dirijată de cadrul didactic.
 • Consolidarea programelor de studii de categoria A și identificarea setului specific de măsuri care se impun pentru sprijinirea ameliorării poziției de ierarhizare a programelor de studii din categoriile B şi C.
 • Încurajarea dezvoltării raţionale, eficiente şi sustenabile, în raport cu cerinţele societăţii, a învăţământului şi cercetării medicale gălăţene.
 • Dezvoltarea programelor de studii care promovează menţinerea identităţii culturale şi lingvistice a românilor de pretutindeni.
 • Analiza oportunității înfiinţării unor specializări interdisciplinare, coordonate de un consorțiu de facultăți, în vederea evitării specializărilor înguste și pentru a facilita inserția absolvenților pe piața muncii.
 • Restructurarea conținutului programelor de studii de masterat, având ca obiective: satisfacerea cerințelor de pe piața muncii, complementaritatea, specializarea aprofundată, interdisciplinaritatea și creșterea ponderii acțiunilor de cercetare; introducerea unor pachete de discipline în limba engleză (de preferință cele care asigură specializarea).
 • Corelarea programelor de studii de masterat cu oferta de studii universitare de doctorat din cadrul școlilor doctorale ale IOSUD UDJG, în vederea asigurării continuității formative.
 • Dezvoltarea şi derularea unor programe de masterat, în parteneriat cu agenții economici, cu implicarea în activităţile de predare, inclusiv a specialiștilor din mediul economic, în calitate de cadre didactice asociate sau invitate.
 • Încurajarea participării la programe de tip EuroMaster Mundus cu finaţare externă.
 • Sprijinirea eforturilor de înființare, consolidare și promovare a ofertei de specializări de licență și, în special, de masterat, cu predare în limbi de circulație internațională (engleză, franceză) pentru atragerea de studenți străini.
 • Susținerea instituțională a programelor de studii prin dotarea laboratoarelor didactice cu echipamente de laborator, tehnică de calcul, echipamente și produse software de modelare și simulare, proiectare asistată și altele similare.
 • Dezvoltarea Centrului Cultural DIALOGIS, înființat prin HS 48/20.05.2013.
 • Susținerea înființării unei Catedre UNESCO, în urma depunerii proiectului “Building Cultural Competence for Inter-Regional Social Harmonization”.
 • Dezvoltarea acțiunilor de marketing educațional, în scopul atragerii de absolvenți de liceu bine pregătiți la programele de studii ale UDJG:
  • realizarea unui parteneriat activ cu Inspectoratele Școlare și cu profesorii de specialitate din județele din care provin candidații la concursul de admitere în UDJG;
  • continuarea acțiunilor de prezentare a ofertei educaționale a UDJG în licee, prin acțiuni organizate la nivelul universității și a facultăților;
  • generalizarea inițiativei Zilei Porților Deschise la nivelul tuturor facultăților din UDJG;
  • reluarea/continuarea inițiativei de a oferi cursuri pregătitoare gratuite pentru examenul de admiterea la facultate;
  • organizarea de concursuri tematice pentru elevi, sesiuni ştiinţifice şi competiții sportive la care să participe elevi și studenţi etc.
2. Cercetarea ştiinţifică

Dezvoltarea resursei umane angajate în cercetare

 • Dezvoltarea/consolidarea Şcolilor doctorale din IOSUD UDJG, ca important creator și dezvoltator de cercetare știinţifică, prin:
  • corelarea temelor de doctorat cu direcțiile de cercetare existente la nivel internațional;
  • stimularea doctoratelor în parteneriat internațional (cotutelă) sau cu mediul economic;
  • dezvoltarea școlilor doctorale în jurul unor poli de cercetare interdisciplinară de excelență;
  • creșterea vizibilității școlilor doctorale la nivel internațional, prin invitarea de referenți științifici din străinătate pentru evaluarea tezelor de doctorat și la susținerea lor publică;
  • susținerea financiară, din veniturile proprii ale UDJG, a unor stagii de scurtă durată în instituții din străinătate cu care UDJG are sau va iniția acorduri de cooperare bilaterală;
  • stimularea şi susţinerea abilitării cadrelor didactice, în vederea consolidării corpului de conducători științifici de doctorat ai UDJG și creșterea calității actului de coordonare științifică.
 • Încurajarea formării de colective interdisciplinare care să beneficieze de experiența cercetătorilor cu rezultate în activitatea de cercetare.
 • Elaborarea de proceduri pentru evaluarea activității de cercetare științifică pe domenii de cercetare, în conformitate cu cadrul legal în vigoare, şi recompensarea cercetătorilor şi cadrelor didactice cu performanțe științifice deosebite.
 • Stimularea tinerilor cercetători prin crearea unei competiții interne de granturi, pe domenii știinţifice prioritare stabilite prin Programul Orizont 2020.
 • Creşterea rolului studenților masteranzi în activitatea de cercetare şi atragerea studenţilor spre cariera de cercetare, prin organizarea de concursuri cu premii pentru proiecte care dezvoltă soluţii inovatoare.
 • Reorganizarea Serviciului Management Cercetare, în vederea asigurării de consultanță tehnică și financiară, atât pe perioada elaborării aplicaţiei pentru finanțare, cât și pe parcursul derulării proiectelor care au obținut finanțare.
 • Angajarea de personal dedicat cercetării (cercetători științifici și personal tehnic de cercetare) în cadrul centrelor de cercetare/excelenţă din UDJG.

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare

 • Identificarea şi actualizarea domeniilor de cercetare prioritare/strategice, în concordanță cu Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare 2014-2020 şi prioritățile internaționale.
 • Reorganizarea centrelor de cercetare/excelență existente şi acreditarea lor la nivel instituţional/național/internațional.
 • Susţinerea, inclusiv financiară, pentru:
  • înființarea unui Centru de excelență în dietetică și nutriție, ca urmare a colaborării între Facultatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Științe și Mediu și Facultatea de Educaţie Fizică și Sport;
  • înființarea unui Institut de cercetare pluridisciplinar care sa înglobeze centrele de cercetare/excelență din cadrul UDJG;
  • înfiinţarea unui Laborator de nano şi bio-senzori, ca urmare a colaborării între Facultatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Științe și Mediu și Facultatea de Inginerie;
  • dezvoltarea Centrului de cercetare în agricultură LUNCA din cadrul Facultății de Inginerie și Agronomie din Brăila, creat în parteneriat cu mediul privat;
  • dezvoltarea Centrului de kinetoterapie din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică și Sport.
  • înfiinţarea unui Centru de cercetare interdisciplinar dedicat “Dunării de Jos” care va include activități de documentare artistică, antropologică, ambientală şi tehnică.
 • Dinamizarea colaborării științifice în domeniul nanotehnologiilor și a materialelor avansate între Facultățile de Inginerie, Medicină și Farmacie, Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică și Știinţe și Mediu.
 • Susținerea și asigurarea suportului instituțional pentru participarea la programe de finanțare Orizont 2020, PNCD III, POR, POC şi/sau alte instrumente de finanţare , inclusiv în parteneriat cu mediul economic, în vederea dezvoltării infrastructurii şi creșterii vizibilității rezultatelor cercetărilor.
 • Susţinerea instituţională pentru participarea centrelor/platformelor de cercetare din UDJG la inițiative complementare cu Orizont 2020, cum ar fi:
  • inițiativele de programe în comun JPI (HDHL – o dietă sănătoasă pentru o viață sănătoasă; JPI Cultural Heritage – patrimoniul cultural și schimbările globale: o nouă provocare pentru Europa; Urban Europe – Urbanismul european);
  • platformele tehnologice definite de Uniunea Europeană (EuMat, Food, IME, NanoMedicine, MANUFUTURE).
 • Stimularea excelenței instituționale în cercetarea avansată de frontieră, prin alocarea de granturi interne din veniturile proprii ale UDJG, în vederea dezvoltării infrastructurii de cercetare, în acord cu prevederile Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați şi în concordanță cu prioritățile naționale și internaționale.
 • Inventarierea echipamentelor de cercetare existente în vederea constituirii Registrului Infrastructurii de Cercetare – Dezvoltare UDJG care va asigura accesul cercetătorilor la echipamentele de cercetare-dezvoltare existente în UDJG şi sustenabilitatea economică a întreţinerii echipamentelor.
 • Susținerea cooperării științifice cu companii internaționale, naționale şi regionale, pentru transfer tehnologic, consultanță, expertiză, proiecte comune de cercetare și utilizare în comun a infrastructurii pentru cercetare.

Internaționalizarea cercetării şi îmbunătățirea valorificării rezultatelor cercetării

 • Stabilirea unei strategii de publicare-diseminare în reviste internaţionale, având în vedere atât factorul de impact, cât şi scorul de influență al revistelor, pe domenii de specializare/ierarhizare, dar și în revistele naționale cu impact în procesul de evaluare instituţională.
 • Creșterea vizibilității activităților de cercetare – dezvoltare – inovare prin:
  • publicarea de lucrări/studii în reviste internaționale cotate ISI;
  • creşterea numărului de prezentări ale rezultatelor științifice în cadrul congreselor şi conferinţelor internaționale de specialitate;
  • organizarea și participarea la conferințe științifice cu impact internațional;
  • obţinerea şi valorificarea proprietăţii intelectuale.
 • Stimularea valorificării rezultatelor cercetării prin publicarea în reviste internaționale cotate ISI prin introducerea unui sistem de granturi interne destinate premierii articolelor.
 • Realizarea unui catalog, tipărit și on-line, de prezentare a domeniilor de competență/ excelenţă și a infrastructurii de cercetare, denumit generic Cercetare de excelență la „Dunărea de Jos”.
 • Atragerea cercetătorilor din străinătate prin programe de tipul Marie Curie sau similare;
 • Înființarea unor catedre (de tip “ERA chairs”, UNESCO) pentru atragerea cercetătorilor sau cadrelor universitare de renume.
 • Creșterea nivelului știinţific al revistelor/Analelor UDJG, prin perfecționarea procesului de recenzie, impulsionarea respectării termenelor de apariție și, dacă va fi cazul, prin restrângerea numărului de publicații.
 • Susținerea financiară a indexării revistelor/Analelor UDJG în baze de date internaționale, relevante pentru evaluarea instituţională.
 • Creșterea numărului de conferințe internaționale organizate de UDJG, sub egida unor organizații profesionale internaţionale, cu publicarea lucrărilor în Proceedings ISI sau baze de date internaţionale relevante pentru evaluarea instituţională.
 • Iniţierea şi realizarea unei evaluări a universității, în vederea stabilirii poziției UDJG într-un clasament internațional, astfel încât periodic să putem cuantifica evoluția şi dezvoltarea UDJG.
3. Colaborarea cu studenții

Anii studenţiei adună poate cele mai multe clipe de împlinire, sunt anii când îți faci din colegi prieteni de-o viață, când se leagă destine și suntem proiectați pe traiectoria profesiei alese.

Din aceste motive, mi-am propus susținerea inițiativelor studențești, menite să contribuie la îmbunătățirea formării profesionale, îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață, configurarea unei dimensiuni formative de cultură civică, promovarea și dezvoltarea talentului și a creativităţii, a spiritului de inițiativă și a poziției active, dinamice în viața universității şi în spaţiul public românesc.

Parteneriat activ cu studenţii

 • Realizarea unui Parteneriat activ cu organizațiile studențești, prin activităţi de tip nonformal, informal sau/şi formal şi asigurarea suportului logistic și financiar pentru desfășurarea activităților studenţești.
 • Organizarea unor întâlniri semestriale, pentru evaluarea gradului de satisfacție al studenților privind oferta educațională și formativă, a condiţiilor de studiu, cazare și masă, recreere și sport, și în orice alt domeniu de interes pentru ei.
 • Asigurarea pentru studenți a accesului liber la resursele și baza materială a universității.

Consiliere şi orientare în carieră

 • Funcționalizarea Centrului de Informare, Orientare și Consiliere a Studenților și înființarea unor structuri similare în fiecare facultate.
 • Organizarea, la începutul fiecărui an universitar, a evenimentului Săptămâna Bobocilor – perioadă în care, prin diverse acțiuni, le sunt prezentate studenților din anul I facilitățile, avantajele, dar și responsabilitățile statutului de student.
 • Organizarea unor întâlniri informale (de tip „InfoStud”, „meet the CEO”) lunare, între studenţi, alumni şi angajatori.
 • Organizarea periodică a bursei locurilor de muncă în universitate sau în facultăţi.
 • Dezvoltarea activităților de consiliere și orientare profesională, organizarea de workshop-uri de dezvoltare personală şi coaching, şcoli de vară în parteneriat cu mediul economic şi cultural.
 • Dezvoltarea cadrului instituţional pentru activităţile de tutoriat, internship şi practică, în colaborare cu mediul economic şi socio-cultural.
 • Organizarea de schimburi de experiență pentru studenţi, prin participarea la activități didactice de la specializări identice, în alte centre universitare, pe parcursul a două săptămâni.
 • Monitorizarea inserţiei absolvenților UDJG pe piaţa muncii.
 • Creşterea numărului de burse private acordate de companii private, conform legii nr.376/2004, cu efecte pozitive şi asupra gradului de angajabilitate al absolvenţilor.

Implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare

 • Implicarea studenților în activități de cercetare contractuală.
 • Stimularea performanței studenţilor prin acordarea de premii și distincții.
 • Organizarea de concursuri de idei inovative pentru studenţi.
 • Susţinerea participării studenţilor la concursuri profesionale și la sesiuni știinţifice studenţești locale și naționale.
 • Susţinerea şi încurajarea mobilităţilor internaţionale pentru studenţi prin:
  • dezvoltarea programelor Erasmus, Erasmus+;
  • creşterea numărului de granturi pentru stagii practice în străinătate în cadrul programului Erasmus+ şi a altor proiecte de mobilităţi;
  • participarea la proiecte de parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus+.
 • Îmbunătăţirea accesului studenţilor la baze de date on-line.
 • Realizarea unor lucrări de licență și disertație în cotutelă cu cadre didactice din diferite facultăți sau tutori din mediul economic sau socio-cultural.
 • Realizarea cadrului instituţional pentru implicarea studenților în activități part-time retribuite, în interesul universității.

Implicarea activă şi creativă a studenţilor în societate

 • Constituirea unor echipe sportive studenţești la nivelul universității.
 • Reactivarea și dezvoltarea cercurilor știinţifice studenţești.
 • Constituirea unor brigăzi artistice studenţești la nivelul universității.
 • Promovarea activităţilor extracurriculare, de voluntariat și acțiuni caritabile, în colaborare cu asociaţiile studenteşti, în beneficiul comunităţii locale.
 • Înfiinţarea unei reviste cultural-ştiinţifice cu un înalt nivel academic realizată de către studenţi în colaborare cu cadre didactice din UDJG.
 • Îmbunătățirea condițiilor de petrecere a timpului liber pentru studenții din Campusul studențesc.
4. Relațiile naționale, regionale şi internaționale

Cooperare naţională

 • Realizarea unui parteneriat strategic cu universitățile comprehensive de elită din România.
 • Susținerea și promovarea parteneriatelor cu facultăți de același profil din țară.
 • Susţinerea schimburilor de experiență și mobilități ale personalului didactic, din toate stadiile carierei.
 • Realizarea de parteneriate cu filialele Academiei Române și ale altor academii, în funcție de specificul facultăților universității (inclusiv prin asigurarea de sprijin logistic și de funcționare).
 • Promovarea şi susţinerea participării membrilor marcanți ai comunității academice a UDJG în organisme naționale sau regionale de elaborare de politici pentru dezvoltarea de strategii și prognoze, precum și în organizații și asociații profesionale, în vederea valorificării capacității de expertiză și consultanță a UDJG.

Cooperare transfrontalieră

 • Promovarea acordurilor de parteneriat/colaborare cu universităţile din regiunea transfrontalieră.
 • Încurajarea implicării active a personalităţilor culturale sau profesionale din UDJG în derularea manifestărilor de consolidare identitară.
 • Acordarea de asistenţă şi consultanţă Republicii Moldova, în toate proiectele care vor viza preaderarea la UE.
 • Iniţierea dezvoltării şi derulării unor programe noi de studiu în Republica Moldova şi Ucraina.
 • Iniţierea unor programe pentru îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere de urgenţă şi consolidarea cooperării pentru prevenirea riscurilor naturale.

Cooperare internaţională

 • Actualizarea și funcționalizarea acordurilor internaționale pe care UDJG le-a semnat, în vederea concentrării pe cooperări strategice cu parteneri din spațiul european.
 • Dezvoltarea parteneriatelor didactice și de cercetare cu universități și institute de cercetare din străinătate și a facilităților pentru primirea de profesori invitați sau asociați, cercetători, doctoranzi și studenți din străinătate.
 • Identificarea şi stabilirea de legături cu cadre didactice şi de cercetare, experţi români din străinătate în diverse domenii, în calitate de profesori asociați sau invitați, propunerea și acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa sau Profesor Onorific celor care se implică activ în colaborarea cu UDJG.
 • Internaţionalizarea ofertei educaţionale, prin realizarea de programe de studii în cotutelă, programe de studii în limbi de circulaţie internaţională (extinderea programelor de licenţă şi masterat) iniţiate independent sau în parteneriat.
 • Promovarea universităţii la nivel internaţional prin prezentarea condiţiilor de studiu, specificului cultural şi condiţiilor din campusul studenţesc.
 • Realizarea branding-ului instituţional şi a unei strategii de promovare a ofertei educaţionale în limbi de circulaţie internaţională.
 • Organizarea unor campanii de recrutare a studenţilor străini care să studieze în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 • Susținerea instituțională a mobilităților cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților din UDJG în cadrul programelor, proiectelor și rețelelor internaționale de cercetare și educație (ERASMUS+ ş.a.).
 • Susținerea propunerilor de masterate internaţionale Erasmus Mundus, în concordanţă cu infrastructura de cercetare dezvoltată în domeniul respectiv.
 • Internaţionalizarea cercetării prin instrumentele financiare europene integrate în Orizont 2020 și susținerea instituțională a aderării la un pol de excelenţă internaţional.
 • Organizarea de conferințe și concursuri studenţești în parteneriat cu universități din străinătate.
 • Promovarea profilului profesional dobândit de absolvenţii UDJG, în vederea transferării capitalului de prestigiu al excelenţei către întreaga comunitate internaţională.
 • Identificarea şi stabilirea de legături cu Catedrele de limbă română existente în universităţile din străinătate şi cooptarea acestora în programele didactice şi de cercetare din UDJG.
 • Promovarea şi susţinerea participării în foruri internaționale de dezbatere, deliberare, elaborare de politici și strategii în cercetare avansată și educație, de consultanță pentru autoritățile din statele Uniunii Europene, cum ar fi Asociația Europeană a Universităților (EUA) și Asociația Europeană a Universităților – Consiliul pentru Educația Doctorală (EUA-CDE) etc.
 • Susținerea instituțională a participării membrilor comunității academice a UDJG în asociații profesionale internaționale și în comitetele de redacție ale unor reviste internaționale de prestigiu.
5. Resurse umane
 • Asigurarea suportului instituțional pentru perfecționarea și evoluția profesională și în carieră, pentru toate categoriile de personal.
 • Identificarea şi susținerea măsurilor care pot contribui la consolidarea corpului de conducători științifici de doctorat ai UDJG.
 • Identificarea şi atragerea absolvenților valoroşi spre cariera academică și/sau de cercetare.
 • Stabilirea criteriilor instituționale de evaluare a performanței profesionale, în funcție de ariile tematice abordate în cadrul UDJG, în corelație cu standardele naționale prevăzute de legislația în vigoare.
 • Stabilirea fișei postului pentru toate categoriile de personal, în acord cu legislația în vigoare, cu delimitarea clară a atribuțiilor, responsabilităților și evaluarea gradului de îndeplinire a acestora, în vederea identificării și recompensării meritului profesional.
 • Asigurarea cadrului legal, în baza autonomiei universitare, în vederea salarizării diferențiate a personalului – în funcție de performanțele profesionale care pot fi valorificate în beneficiul UDJG – și utilizarea mijloacelor legale pentru a asigura creșteri salariale pentru toate categoriile de personal.
 • Stimularea performanței cadrelor didactice și a personalului nedidactic, prin acordarea de premii și distincții, anual, în ziua de 20 martie, cu ocazia Sărbătoririi Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.
 • Aprecierea activității cadrelor didactice și a personalului nedidactic care se retrag din activitate, cu ocazia Sărbătoririi Universității “Dunărea de Jos” din Galați (20 martie).
 • Colaborarea, în limitele prevederilor legale și ale Cartei UDJG, cu Sindicatul din UDJG, în vederea realizării unui parteneriat deschis, corect, transparent, în slujba obiectivului comun de ameliorare a condițiilor de muncă și de viață și de valorificare a șanselor de evoluție profesională a salariaților UDJG.
6. Administrația universității
 • Dezvoltarea competențelor manageriale la toate nivelurile decizionale şi instruirea continuă a personalului administrativ.
 • Creșterea autonomiei funcționale a serviciilor, în paralel cu asumarea și creșterea răspunderii persoanelor investite cu conducerea acestor structuri, pentru funcţionarea eficientă și îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
 • Stabilirea unor proceduri clare și simple de funcţionare a serviciilor, astfel încât problemele ridicate de studenţi şi de cadrele didactice să fie rezolvate rapid, fără tensiuni și nemulțumiri.
 • Calibrarea şi reconfigurarea serviciilor/direcţiilor cuprinse în Organigrama UDJG, în vederea eficientizării activităţii şi eliminării birocraţiei.
 • Creșterea gradului de informatizare, monitorizare, control și optimizare a proceselor/ activităților derulate în UDJG.
 • Auditul anual al sistemului de management.
7. Sistemul informatic, documentare și biblioteci
 • Realizarea unui site al UDJG modern, funcţional și dezvoltarea site-urilor facultăților și ale celorlalte entități într-un format unitar, standardizat la nivelul universității.
 • Dezvoltarea şi implementarea, în toate secretariatele facultăților, a unui software unitar și performant pentru gestionarea informațiilor legate de activitatea studenților.
 • Crearea condiţiilor de utilizare legitimă a produselor software licențiate.
 • Asigurarea accesului online la informațiile de interes public și la informațiile de interes pentru managementul executiv al structurilor universității.
 • Tipizarea documentelor de raportare în format electronic, în vederea culegerii și prelucrării informatice a datelor.
 • Modernizarea infrastructurii IT a tuturor sălilor cu peste 50 de locuri din UDJG.
 • Realizarea unor săli de lucru pentru studenţi, dotate cu calculatoare conectate la Internet, care să permită, pe bază de licențe educaționale, lucrul la teme de casă, proiecte de diplomă sau disertație.
 • Monitorizarea/întreţinerea infrastructurii IT cu ajutorul studenților, în sistem de voluntariat sau retribuire part-time.
 • Creșterea numărului de abonamente la reviste de specialitate internaționale, revigorarea achiziției de carte universitară și asigurarea accesului la baze de date internaționale pentru informare/documentare, prin asigurarea unui suport financiar bine dimensionat pentru Biblioteca UDJG.
8. Finanțarea

Asigurarea unui echilibru financiar care să permită, pe de o parte, acoperirea costurilor pentru buna funcționare a universității şi, pe de altă parte, investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii didactice şi de cercetare din UDJG.

Creșterea veniturilor și diversificarea surselor de venit

 • Creșterea contribuției veniturilor din cercetare (proiecte de cercetare finanțate în competiții naționale și internaționale și din fonduri private) la veniturile totale ale universităţii, prin:
  • sprijin instituțional pentru participarea la competiţii de proiecte cu finanțare europeană în cadrul programului Orizont 2020;
  • atragerea de fonduri europene pentru cercetare, dotări de laboratoare, infrastructură de cercetare şi educaţională prin depunerea de proiecte în cadrul programelor POC şi POR 2014-2020;
  • atragerea de fonduri prin sponsorizări și donații din mediul economic;
  • valorificarea rezultatelor cercetării-inovării şi a brevetelor acordate;
 • Dezvoltarea capacităţii de comercializare a UDJG în domeniul industriei alimentare şi prestarea de servicii către mediul economic: activități de cercetare, proiectare, analize şi teste de laborator, kinetoterapie, consultanţă etc.
 • Înființarea unui Centru de multiplicare, legătorie (inclusiv proiecte de licență și disertație) și vânzare carte universitară în Campusul studenţesc din str.Domnească 111.
 • Dezvoltarea și diversificarea activităţii Departamentului de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, prin:
  • furnizarea de servicii de formare și dezvoltare profesională continuă, programe de instruire pentru mediul economic și autoritățile locale;
  • furnizarea de expertiză în elaborarea politicilor publice în Zona de Sud-Est;
  • furnizarea de servicii de consultanță, elaborarea de analize, diagnoze şi studii de fezabilitate.
 • Dezvoltarea activităților didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Facultății Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti.
 • Creşterea numărului de studenţi străini în UDJG și asigurarea unor condiţii de studii și servicii mai bune pentru aceştia.
 • Creşterea numărului de programe de masterat în limbi străine şi dezvoltarea unor masterate solicitate de parteneri din mediul industrial și nu numai, în regim cu taxă.

Optimizarea costurilor

 • Optimizarea folosirii spațiilor existente; corelarea planurilor de învățământ, a statelor de funcții, a orarelor și a spațiilor disponibile, în vederea optimizării costurilor programelor de studii.
 • Implementarea unui sistem de energie verde (panouri fotovoltaice pe sediile facultăților, cămine, cantine) şi a unei strategii de reducere a consumurilor de energie şi apă în scopul reducerii costurilor și asigurării/îmbunătăţirii protecției mediului înconjurător.
 • Implicarea studenţilor în rezolvarea unor probleme specifice, în sistem de voluntariat sau retribuire part-time.
9. Patrimoniul și investițiile
 • Conjugarea eforturilor pentru asigurarea/continuarea finanțării proiectelor asumate prin Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională aprobat de Senatul Universității “Dunărea de Jos” din Galați.
 • Realizarea şi implementarea unui program pentru:
  • întreținerea, reparația și modernizarea infrastructurii de educație și cercetare la standarde de calitate;
  • întreținerea, reparația și modernizarea căminelor studenţeşti, spațiilor de cazare, masă şi agrement pentru studenți.
 • Finalizarea amenajării Sălii Aula Magna la nivelul unei săli performante de spectacol.
 • Continuarea demersurilor pentru preluarea în folosință/administrare/proprietate/ a clădirii MG din Strada Eroilor care să obțină destinația de spațiu de învățământ și cercetare pentru Facultatea de Medicină şi Farmacie.
 • Înfiinţarea unui departament pentru dezvoltarea, modernizarea şi dotarea la standarde de calitate corespunzătoare a laboratoarelor și spațiilor de învățământ cu echipamente, mobilier și alte bunuri, prin atragerea de fonduri din finanțarea complementară și de dezvoltare instituţională şi fonduri nerambursabile.
 • Iniţierea şi implementarea serviciilor bazate pe carduri (bibliotecă, centre de copiere, cantine, centre de recreere etc.).
 • Realizarea unor proiecte care vizează dezvoltarea instituțională pe termen mediu şi lung:
  • înfiinţarea unei Case a Universitarilor;
  • înfiinţarea unei Biblioteci Universitare;
  • reabilitarea clădirilor: Rectorat, Corpul A, Corpul W, Corpul MG, Corpul H;
  • reabilitarea Stadionului Portul Roșu;
  • dezvoltarea bazei sportive din Str. Dr. Carnabel, Corp A;
  • amenajarea spațiului bazinului Plase Pescăreşti din Str. Dr. Carnabel;
  • amenajarea spațiului și montarea tunelului pentru studii aerodinamice la Atelierul Școală;
  • dezvoltarea Studioului Student TV.
10. Comunicare, imagine și identitate instituțională
 • Promovarea unei relații deschise și transparente cu mass-media locală şi centrală.
 • Organizarea de conferințe de presă pentru informarea, diseminarea și mediatizarea acțiunilor şi realizărilor studenților și profesorilor.
 • Promovarea modelelor de reuşită socio-profesională, prin identificarea exemplelor de succes, a modelelor de reuşită socio-profesională, în cadrul comunităţii academice sau alumni, şi valorificarea potenţialului de imagine pe care acestea îl reprezintă pentru UDJG.
 • Realizarea unui program TV creat de Student TV pentru informarea studenţilor.
 • Realizarea unui Manual de identitate vizuală şi a branding-ului instituţional.
 • Realizarea unui site modern bilingv pentru prezentarea şi promovarea universității.
 • Arborarea însemnelor naționale, locale și ale universității, în toate locațiile UDJG.
 • Semnalizarea unitară a facultăților, clădirilor, departamentelor, laboratoarelor.
 • Realizarea de: obiecte promoționale cu însemnele UDJG (ex. cravate, eșarfe, tricouri etc.), materiale de prezentare a universității şi facultăţilor, cărţi de vizită în format unitar bilingv pentru toți angajații universității.
 • Elaborarea şi implementarea unei strategii coerente în ceea ce privește organizarea de evenimente în UDJG, cum ar fi:
  • festivitatea de deschidere a anului universitar cu invitați din mediul administrativ, economic, medical, artistic;
  • organizarea acțiunii săptămâna porților deschise la UDJG, la sfârșitul lunii octombrie, anual;
  • festivitatea de absolvire a studenţilor – parada absolvenţilor;
  • Ziua Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;
  • Salonul Inovării şi Cercetării – UGALINVENT;
  • expoziţii de artă în spaţiile culturale deschise ale UDJG.
 • Organizarea de întâlniri semestriale ale Conducerii UDJG cu membrii comunității academice din facultăți, în vederea discuţiilor privind nivelul de implementare a Planului Managerial propus în 2016.

Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial