Program Managerial – Obiective Strategice

Obiectiv strategic 1

Modernizarea procesului educaţional în vederea adaptării active la cerinţele societăţii

Motivaţie

 • Existenţa unei fracturi între universitate şi mediul socio-economic.
 • Discrepanţă între profilul absolventului furnizat de universitate şi cel cerut de angajatori.
 • Absenţa unei oferte educaţionale centrată pe programe de studii care să faciliteze inserția socio-profesională după absolvire.
 • Sistemul de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor este slab dezvoltat la nivelul universităţii.
 • Sistemele de evaluare europene ne plasează, cel mai probabil, la periferia performanţelor educaţionale.

Obiectiv strategic 2

Creşterea capacităţii de cercetare, dezvoltare şi inovare la „Dunărea de Jos”

 • Stabilirea domeniilor strategice de cercetare, atât priorităţile de specializare inteligentă, cât şi de dezvoltare tehnologică cu relevanţă economică.
 • Identificarea necesarului de resurse umane specializate pentru dezvoltarea domeniilor strategice de cercetare în UDJG.
 • Organizarea administrativă a cercetării într-un Institut de Cercetare – Dezvoltare.

Motivaţie

 • Finanţarea universităţilor se bazează pe evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice.

„Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015” prevede, în vederea încurajării excelenței în instituţiile de învăţământ superior, constituirea unui fond de finanţare suplimentară a universităților în cuantum de minimum 30% din suma alocată la nivel naţional universităţilor de stat, ca finanţare de bază.

 • Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare 2014-2020 susţine finanţarea de bază pentru cercetare acordată în urma evaluării instituţionale, prin instrumente coordonate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Academia Română.
 • Tendinţa de concentrare şi orientare strategică a investiţiilor CDI la nivel naţional, precum şi realizarea unui roadmap naţional al infrastructurii bazat pe priorităţi naţionale.
 • Capacitatea de inovare a economiei româneşti se situează mult sub media europeană, România, cu cel mai mic scor din UE, încadrându-se la categoria „Modest Innovators”, conform European Innovation Scoreboard 2015.

Obiectiv strategic 3

Îmbunătăţirea infrastructurii didactice şi de cercetare şi a mecanismelor de finanţare a universităţii

Motivaţie

 • Finanţarea învăţământului se va face exclusiv pe baza criteriilor de performanţă, iar performanţa nu poate fi realizată fără o infrastructură didactică şi de cercetare corespunzătoare.
 • Scăderea bugetelor alocate învățământului superior, inclusiv diminuarea bugetelor alocate proiectelor de cercetare.
 • Absenţa unor parteneriate strategice cu mediul economic și social în vederea atragerii de fonduri din mediul privat.
 • Existenţa unor laboratoare didactice cu dotări uzate fizic şi moral.

Obiectiv strategic 4

Creșterea rolului Universităţii în Societate, prin înfiinţarea Consiliului Consultativ, ca grup de consultanță al Rectorului, format din personalități științifice şi culturale cu apartenenţă la spaţiul „Dunării de Jos” (membri ai Academiilor din România, profesori, foști rectori ai UDJG, Doctori Honoris Causa ai UDJG din țară sau din străinătate, reprezentanți ai autorităților locale, mediului de afaceri, ai bisericii, învățământului preuniversitar, ai studenților și elevilor).

Motivaţie

 • O strategie managerială, oricât de ingenioasă ar fi prin viziune, obiective şi planuri de acţiune, nu poate avea eficienţă decât dacă se mulează pe particularităţile regionale, iar sprijinul mediului de afaceri şi implicarea comunităţilor locale sunt absolut vitale în dezvoltarea Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi.
 • În ultimii ani, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi a avut o poziție pasivă în viaţa „Cetăţii”.

Obiectiv strategic 5

Internaţionalizarea universităţii cu păstrarea identităţii culturale la „Dunărea de Jos”

Motivaţie

 • Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi funcţionează în cadrul Uniunii Europene, respectând principiile Procesului Bologna, dar, din păcate, numărul programelor cu predare în limbi străine este foarte redus.
 • Lipsa branding-ului instituţional şi a unei strategii de atragere şi recrutare a studenţilor străini care să studieze la Galaţi.
 • Lipsa unei oferte educaţionale în limbi de circulaţie internaţională care să prezinte condiţiile de studiu, specificul cultural şi condiţiile din campus.
 • Numărul redus de mobilităţi în străinătate ale studenţilor pentru studii parţiale sau stagii de practică, ale cadrelor didactice şi ale cercetătorilor de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.
 • În Europa, programele de cooperare transfrontalieră constituie priorităţi, deoarece permit rezolvarea unor probleme dintre cele mai diverse. Cooperarea transfrontalieră trebuie privită ca o premisă pentru procesele mai mari, în ceea ce priveşte integrarea europeană și îmbunătățirea relațiilor între statele vecine.

Pentru detalii descărcaţi programul managerial  Program managerial